Navigation

  Začni znovu, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002535

  Cílem je posílit pracovní integraci osob evidovaných na ÚP ČR ve věku 50 let a více. Tato cílová skupina je značně rozmanitá, má určitá specifika a řeší obdobné problémy, proč se nedaří uplatnit na trhu práce. Mezi nejčastější problémy patří nedostatečný stupěň vzdělání, chybějící jazyková vybavenost nebo počítačová a finanční gramotnost, chybějící zkušenosti s novými technologiemi, častější zdravotní problémy a mnoho dalších. Cíle bude dosaženo realizací akivit projektu.

  Realizátorem projektu je ANNA KK z. s. a partner bfz o. p. s.,
  Délka trvání projektu 9/2016 – 8/2018
  Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, rozpočtem České republiky

  Projekt nabízí

  Pracovní poradenství

  - Účastníci mohou využít poradenství k řešení svých životních situací, směřování k určité kvalifikaci, novému pracovnímu místu či k jinému uplatnění na trhu práce.

  Motivační a aktivizační kurzy

  Tento program má 2 části, část motivačně orientační a část komunikačních dovedností. Účastníci získají nové znalosti nezbytné pro uplatnění na trhu práce, dokáží zpracovat životopis, či umět vytvořit motivační dopis, dojde zde také k posílení efektivní komunikace a k prohloubení sebepoznání a sebehodnocení.

  Podporovaná nová pracovní místa

  Velká pozornost je zde věnována zprostředkování zaměstnání včetně zajištění pracovních míst s podporou mzdových příspěvků, po dobu 6 měsíců. Pravidelně se monitoruje trh práce a komunikace se zaměstnavateli. V rámci aktivity bude snaha o vytváření flexibilních pracovních míst.

  Pracovní a bilanční diagnostika

  Bilanční a pracovní diagnostiku absolvují účastníci projektu, kteří chtějí pracovat, ale bohužel si neví rady, jakým směrem se dále ubírat a jaké pracovní uplatnění je pro ně nejvhodnější. Jedná se o druh poradenství, při kterém se s účastníky projektu bude hledat řešení nebo cesty, jak co nejvýhodněji a nejefektivněji využít schopnosti, znalosti a dovednosti při začlenění n trhu práce. - pojmenování schopností, dovedností, předpokladů Akční plán rozvoje

  Rekvalifikační kurzy

  Rekvalifikace budou pečlivě vybírány „na míru“ klientům. Individuální přístup

  Osobní kauč

  V případě potřeby mohou účastníci také pracovat na svém osobním růstu v rámci osobního koučinku.

  Přímá podpora

  Klientům projektu je během jejich aktivit v projektu poskytována přímá podpora. Jedná se o úhradu nákladů vzniklých s účastí na aktivitách, jako jsou náklady na cestovné, náklady a péči o dítě do 3 let, náklady na zdravotní prohlídku před nástupem na rekvalifikaci či do zaměstnání, náklady na pracovní oděvy a kompenzační pomůcky v souvislosti s nástupem do rekvalifikace či do zaměstnání.