Navigation

  Nestůj a pojď 2

  Cílem projektu je podpořit mladé lidi ve věku do 30 let při jejich aktivním nástupu na trh práce.
  Realizátorem projektu je Karlovarský kraj a partneři Úřad práce ČR KrP v Karlových Varech, KRDMK, z. s. a ANNA KK, z. s., KHK KK
  Délka trvání projektu 5/2016 – 10/2018
  Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, rozpočtem České republiky a rozpočtem Karlovarského kraje.

  Projekt nabízí:

  Pracovní poradenství

  - klienti budou pravidelně zváni do poradenských center, kde jim bude věnována individuální péče zkušených poradců

  Motivační kurzy

  - efektivní komunikace, profesní motivace - prohloubení sebepoznání a posílení sebehodnocení
  - tvorba strukturovaného CV, Europass, motivační dopis
  - orientace na trhu práce, jeho fungování
  - příprava na pohovor s potencionálním zaměstnavatelem
  - pracovně-právní vztahy

  Profesní kvalifikace

  Podle hesla „Není důležité kde ses to naučil, dokaž, že to umíš!“

  Zapojeni do ni budou především ti klienti, kteří už mají nějaké pracovní zkušenosti, jež jsou však rozdílné s jejich vystudovaným oborem. Nepotřebují tedy absolvovat celý nový rekvalifikační kurz, ale pouze potřebují potvrdit a ověřit své znalosti, dovednosti a zkušenosti prostřednictvím zkoušky z profesní kvalifikace začleněné Národní soustavě kvalifikací.

  Rekvalifikačních kurzů

  Rekvalifikace budou pečlivě vybírány „na míru“ klientům.
  Individuální přístup

  Podporovaná nová pracovní místa

  - 6 měsíců
  - v rámci projektu budou vytvořena nová pracovní místa s dotací na mzdové náklady

  Assement centrum

  Pro vybraný typ klientů, který směřuje na pozice administrativních, technických pracovníků a vyšší. Jedná se o v současné době velice používanou metodu výběru nových pracovníků, kdy se formou úkolů a úloh simulují podmínky, které nastávají nebo mohou nastat při výkonu práce na konkrétním pracovním místě.

  Osobní kauč

  Koučink umožní účastníkům projektu jejich osobní a profesní rozvoj metodou realizace malých kroků při pojmenování a ujasnění si vlastního cíle, kterého chtějí dosáhnout. Jedná o proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj osoby ve zvolené oblasti.

  Pracovní a bilanční diagnostika

  Jaké jsou moje možnosti na současném trhu práce?
  Která práce je pro mne ta nejvhodnější?
  Kde mám největší šanci uplatnit se?
  - certifikovaný psycholog
  - doporučení, co dál
  - pojmenování schopností, dovedností, předpokladů
  Akční plán rozvoje

  Návrat do vzdělávání program „Na to mám“

  V rámci projektu budou klienti bez ukončeného vzdělání motivováni k získání výučního listu především ve dvouletých učebních oborech. Nabízí se především obory pomocný kuchař nebo pomocník do kuchyně, pomocný zedník a další dle nabídky středních odborných učilišť v kraji.

  Profesní němčina

  Pro klienty, kteří předpokládají nutnost komunikovat v němčině při zaměstnání. Během projektu bude vypsáno několik jazykových kurzů
  Klientům projektu budou také nabídnuty individuální konzultace německého jazyka, které mohou využít i ti, kteří se jazykového kurzu nezúčastní.

  Veletrhy pracovních příležitostí

  Hlavním cílem je snaha umístit co nejvíce klientů na pracovní trh a najít jim stabilní zaměstnání. Veletrh pracovních příležitostí je jedinečný nástrojem, jak přímo propojit poptávku po konkrétních profesích ze strany zaměstnavatelů a nabídku potencionální pracovní síly.
  - bude uspořádáno celkem 9 veletrhu pracovních příležitostí

  Program Rozjeď byznys

  Nabídne komplexní pomoc klientům, kteří uvažují o zahájení podnikání - odborné poradenství, doplnění potřebné kvalifikace v obecných i odborných znalostech dle ind. potřeby až po odbornou asistenci při jednání s úřady, obchodními partnery apod

  Přímá podpora

  Klientům projektu je během jejich aktivit v projektu poskytována přímá podpora. Jedná se o úhradu nákladů vzniklých s účastí na aktivitách, jako jsou náklady na cestovné, náklady a péči o dítě do 3 let, náklady na zdravotní prohlídku před nástupem na rekvalifikaci či do zaměstnání, náklady na pracovní oděvy a kompenzační pomůcky v souvislosti s nástupem do rekvalifikace či do zaměstnání.